tìm từ bất kỳ, như là doxx:

x2g. some other stuff chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?