tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

x2g. some other stuff chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?