tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
You know what I mean?

Pronounced: Yah-mean
Bob- I love tator tots, yamin?
Jim- Yeah. I feel ya.
viết bởi Hn0809 21 Tháng năm, 2006