tìm từ bất kỳ, như là cunt:

yank mouse chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?