tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
to fool or kid someone; to pull a fast one
I won? Seriously? Are you yanking my chain?
viết bởi humuhumu 25 Tháng hai, 2004