tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The strip of grass between the sidewalk and the curb
You forgot to mow the yardslice again
viết bởi Atlas Joe 04 Tháng một, 2014