tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
1. john (greek)
2. a term yelled out at unexpected year 8's to scare them away.
Group of year 9's: YARNIE!!!!!
Year 8 kid: aaargghhh!!!
viết bởi red balls 21 Tháng ba, 2005