tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a yellow person formaly known as a yellowin
sam: hes such a yellowin.

Jim: I know, so's his mum.
viết bởi BOB_JIM 09 Tháng hai, 2010