tìm từ bất kỳ, như là porb:

yes i'm sure you do know everything chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?