tìm từ bất kỳ, như là wyd:

yes indeed everything you need chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?