tìm từ bất kỳ, như là half chub:

yesterday i learned chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?