tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To Masturbate Or WANK Not Watching Porn But Watching A Childrens T.V Show.
"ahh i love the telletubbies, i just yimmik it everytime i see it"
viết bởi chicamunga 03 Tháng chín, 2007

Words related to yimmik

kim masturbate tv show. yim yimmiks