tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
You make the fucking call.
Schmoe1 So what should we do tonight?
Schmoe2 ymtfc
viết bởi Jesuswtf 31 Tháng một, 2004

Words related to ymtfc

schmoe1 schmoe2