tìm từ bất kỳ, như là wyd:

yo man, did you see the quotes that kid had? chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?