tìm từ bất kỳ, như là bae:

you a lie and a big dog chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?