tìm từ bất kỳ, như là smh:

you bastard you killed kenny chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?