tìm từ bất kỳ, như là doxx:

you cock blocked my progress chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?