tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
if you got the dragon you got bad breath
viết bởi lehem woldezghi 29 Tháng chín, 2003