tìm từ bất kỳ, như là hipster:

you only get murdered once chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?