tìm từ bất kỳ, như là cleveland steamer:

you shouldn't know chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?