tìm từ bất kỳ, như là sounding:

you: om nom nom(everybody laughs and the silence is broken) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?