Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

you-guys-er chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?