Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

your mom is a stripper chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?