tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
n. an amazingly, cute, kinky girl
"YULO!!!! You're so cute."
viết bởi simon 28 Tháng một, 2005
 
2.
you unfortunately live once
LOLOLOLOLTGKDJ YOLO!!!!1111one no bitch its YULO.....
viết bởi Purple Cat 03 Tháng mười một, 2013