tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
Why you mad for?
person 1 - "I hate everyone and everything"
person 2 - "yumad4?"
person 1- fuck you..
viết bởi Tikyani 31 Tháng một, 2011