tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

yuuuup chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?