tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
To be over fatigued, or drowsy...
I gotta get some sleep,That z monster is kicking my ass!
viết bởi Shedevil925 14 Tháng một, 2006