tìm từ bất kỳ, như là cunt:

z.a.h.a.g chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?