tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A person who makes a big mistake. Not a flattering term. Similar to, "goofball", or "dork"
That guy is such a zeebock.
viết bởi badingaboy 15 Tháng mười hai, 2013