tìm từ bất kỳ, như là wcw:

zeitgeist (antonym) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?