tìm từ bất kỳ, như là fleek:

Take a break

That's all there is for now.