tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:
1. Từ này có nên có trên Urban Dictionary không?
dang phuong trang
a super special girl :)
Dang Phuong Trang is supergirl :)
by kunn on Aug 23, 2014

tags: trang, dang, phuong, kunn, conin