tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

/.\ đến Perth