tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

Abby đến You've just dog diddly done it.