tìm từ bất kỳ, như là swag:

@( `* ~ *)@ đến Glaze the Doughnut