tìm từ bất kỳ, như là ethered:

@( `* ~ *)@ đến Glaze the Doughnut