tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

0.5 on the sides đến European American