tìm từ bất kỳ, như là spook:

10/10 đến Roll Call or Absent Student