tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

10/10 đến Roll Call or Absent Student